Meesterlinq

Ruimtelijke Ordening & Milieu | Advies en Detachering

Werkvelden en Activiteiten

Meesterlinq houdt zich bezig met:
* Procedurele begeleiding, bestaande uit onder meer de inventarisatie van procedurele verplichtingen, planning van de onderbouwende onderzoeken, strategische advisering in procedurele aanpak, opstellen van aanvragen en producten (bijvoorbeeld aanvraag mileubeheervergunning, ruimtelijke onderbouwing, milieu-paragraaf bij bestemmingsplan) begeleiden en coördineren van bepalende procedures als (plan-) MRE en bestemmingsplan;

* Inhoudelijke begeleiding van ontwikkelingen, in de vorm van projectmanagement, communicatie tussen partijen (bestuurlijke organisatie en private partijen zoals ontwikkelaars, particulieren,bedrijven), coördinatie van onderzoeken en adviseurs,de inkoop van benodigde (mileutechnische of andere) onderzoeken en het vertalen van de onderzoeksresultaten in ruimtelijke plannen.

* Juridisch haalbaarheidsonderzoek van ruimtelijke ontwikkelingen, met name vanuit procedurele invalshoed en de milieurandvoorwaarden (bijvoorbeeld hindercirkels van bedrijven, zonderingen door externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, geur/stank), inclusief analyse van de bevindingen en indien nodig oplossingen (maatregelen, alternatieven);

* Advisering in milieurechtelijke en ruimtelijke situaties

* Tijdelijke oplossingen voor uw capaciteitsprobleem, door u werk uit handen te nemen of in de vorm van detachering.
Bij al deze activiteiten staat het resultaat centraal: komen tot de realisatie van het initiatief binnen de randwoorwaarden van een goede ruimtelijke ordening.

Ook particulieren kunnen een beroep doen op Meesterlinq, bijvoorbeeld bij problemen met het krijgen van een bouwvergunning of als u het niet eens bent met ontwikkelingen in uw omgeving.