Meesterlinq

Ruimtelijke Ordening & Milieu | Advies en Detachering

Visie en Werkwijze

Ruimte en milieu kunnen elkaar versterken. Door tijdig alle randvoorwaarden in de planvorming te betrekken, kan een ruimtelijke ontwikkeling worden geoptimaliseerd.

Dit vraagt een integrale benadering, waarbij naast alle mileuaspecten ook oog is voor de doelstellingen van het plan, het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en de financiële haalbaarheid.

Om deze integrale visie waar te kunnen maken wordt indien de werkzaamheden dit vragen samenwerking gezocht met specialisten in de aanverwante kennisvelden. Meesterlinq beschikt over een eigen netwerk (bestaande uit stedebouwkundingen, milieukundingen, planologen, landschapsarchitecten, juristen etc). maar werkt ook samen met door de opdrachtgeven betrokken deskundingen.